نمونه سوالات تیزهوشان دوم راهنمایی

نمونه سوالات تیزهوشان دوم راهنمایی

خبر مافوق فوری فوری

لطفا تمام بینندگان ارجمند ایران وخارج  بعداز این به وبلاگhttp://safearedaneshetabriz.blogfa.com/بروندو مطالب بیشتری دریافت کنند.درضمن این وبلاگ تا پایان خرداد 1391 بسته خواهد بود.

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم فروردین ۱۳۹۱ساعت 20:6  توسط مهدی عبدلی  | 

smsولطیفه های با مزه

لطفه وsmsهای جدید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم فروردین ۱۳۹۱ساعت 20:1  توسط مهدی عبدلی  | 

نمونه سوالات المپیاد و تیزهوشان ریاضی دوم راهنمایی3

- مجموعه { 5و4و3و2و1} = A چند زیر مجموعه دو عضوی دارد؟

الف: 25

ب: 20

ج: 15

د: 10

2- مجموعه A={a,b,{a,b}}مفروض است کدام گزینه نادرست است ؟

الف:

ب:

ج:

د:

3- اگر و { 3،2،1}= Aباشد مجموعه B کدامیک از موارد زیر می تواند باشد؟

الف: {1،2}

ب: {}

ج: {1،2،3}

د: {2،3}

4- حاصل عبارت برابر است با:

الف: 2(ab)

ب: 4(ab)

ج:

د: a۴

5 - عدد 27n عبارتست از :

الف: 33n-۱

ب:33n+۱

ج: 9n

د:273n+۱

6 – رقم یکان حاصل ضرب 5819 × 3 برابر است با :

الف: صفر

ب: 5

ج: 7

د: 3

7- اگر داشته باشیم 28 = a + b و 12 = a – b مقدار a برابر است با :

الف: 8

ب: 13

ج: 20

د: 18

8 – پس از %15 تخفیف کتابی را 17 تومان خریدیم قیمت روی جلد چند ریال است

الف: 20

ب: 23

ج: 200

د: 250

9 – کسر به صورت درصد چگونه نوشته می شود ؟

الف: %5/37

ب: %24

ج: %5/42

د: %5/32

10 – مقدار عددی عبارت به ازای 32 = a و b = c کدام گزینه است ؟

الف: 21

ب: 23

ج: 3

د: 32

11 – اگر 2- = a باشد در این صورت مقدار کدام گزینه از همه بزرگتر است ؟

الف: a۲-۱

ب: a۲+۲

ج: 2a+۲

د: 2a+۱-

12 – اگر طول خط پر رنگ را با توجه به شکل با d نشان دهیم کدامیک از رابطه های زیر مربوط به d خواهد بود ؟

الف: d = ۴x – y

ب: d = ۴x + ۲y

ج: d = ۴x + y

د:d = ۲x + ۲y

13 - حاصل کدامیک از موارد زیر است ؟

الف: 4+

ب: 4-

ج: 4

د: جذر ندارد

14 – حاصل برابر است با :

الف: 117

ب: 1053

ج:

د:

15 – عدد 4(233) برابر با کدام گزینه است ؟

الف: 5(241)

ب: 5(142)

ج: 5(43)

د: 5(24)

16 – حاصل جمع عدد 4 با عدد 4(1201) کدام عدد می باشد .

الف: 4(1231)

ب: 4(1211)

ج: 4(1213)

د:4(1203)

17 – در عبارت مقابل مقدار x برابر است با: x(ا21)ا = 2(10011)

الف: 8

ب: 4

ج: 9

د: 5

18 – عددی در مبنای 4 بصورت و در مبنای 5 بصورت نوشته شده است a و b کدامند ؟

الف: 1 = b و 2 = a

ب: 2 = b و 1 = a

ج: 1 = b و 0 = a

د: 0 = b و 1 = a

19 – در تساوی 1 = 3+nا2 ۵ و مقدار n برابر است با :

الف: 3-

ب:

ج:

د:

20 - حاصل عبارت 54 × 8 + 54 × 17 به صورت عدد توان دار برابر است با :

الف: 56

ب: 54

ج: 1254

د: 754

21 – هزار میلیارد هزار ستاره برابر است با :

الف: 1012

ب: 1015

ج: 1014

د: 1013

22 - اگر 4 + d = ا3 - c = ا2 + b = ا1 - a باشد از چهار مقدار a و b و c و d کدامیک بزرگتر است ؟

الف: a

ب: b

ج: c

د: d

23 – 10کارگر کاری را در 20 روز تمام می کنند 20 کارگر نصف همان کار را در چند روز تمام می کنند؟

الف: 5

ب: 10

ج: 4

د: 15

24 – اگر a یک عدد صحیح باشد شکل مخلوط کدام است ؟

الف:

ب:

ج:

د:

25 – اگر باشد حاصل برابر است با :

الف:

ب: 25

ج:

د: 10

26 – مقدار عددی a۲ - ا1 به ازای 8- = a برابر است با :

الف: 65

ب: 65-

ج: 63-

د:63

27 - عددی به اضافه ی 18 دو برابر آن عدد است این عدد کدام است ؟

الف: 14

ب: 21

ج: 28

د: 36

28 - از کدام عدد برابر عدد 8 است ؟

الف: 90

ب: 45

ج: 60

د: 15

29 – ساده شده ی عبارت کدام است ؟

الف:

ب:

ج:

د:

30 – محیط شکل زیر به صورت یک عبارت جبری مساوی است با :

الف: 5 – 8a

ب: 5 + 8a

ج: 10 + 3a

د: 3 – 4a

31 – اگر از 4 برابر عددی 7 واحد کم کنیم حاصل آن دو واحد بیشتر از خودش می شود دو برابر آن عدد کدام است ؟

الف: 15

ب: 8

ج: 6

د: 3

32 – اگر قطر مربعی ۶a باشد ، مساحت این مربع چقدر است ؟

الف: ۳۶a۲

ب: ۱۲a۲

ج: ۶a۲

د: ۱۲a

33- شعاع دایره ای به اندازه 1سانتی متر افزایش می یابد نسبت محیط دایره جدید به قطر آن برابر است با

الف:

ب:

ج:

د:

34 – در شکل مقابل اندازه زاویه x + y - a چند درجه است ؟

الف: 210

ب: 750

ج: 180

د:200

35 – در هر صفحه همه خطهای عمود بر یک خط :

الف: بر هم عمودند

ب: موازیند

ج: از یک نقطه می گذرند

د: به هم منطبقند

36 – در شکل مقابل دو دایره مساوی به شعاع R هستند طول نخی که دور آنها بسته شده است چقدر است ؟

الف:

ب:

ج:

د:

37 _کدامیک از اشکال زیر بیش از یک محور تقارن دارند ؟

الف: مثلث متساوی الساقین

ب: ذوزنقه متساوی الساقین

ج: شش ضلعی منتظم

د: متوازی الاضلاع

38 – نقطه برخورد ارتفاعات مثلث قائم الزاویه کجا قرار دارد ؟

الف: داخل مثلث

ب: خارج مثلث

ج: وسط وتر مثلث

د: روی راس زاویه قائمه

39 – در شکل مقابل اندازه A چند درجه است ؟

الف: 30

ب: 20

ج: 45

د: 10

40 - مجموعه چهار ضلعی هایی که دو قطر آنها عمود منصف یکدیگرند کدامند

الف: مستطیلها

ب: متوازی الاضلاع

ج: لوزی

د: ذوزنقه

41 – چهار ضلعی ABCD لوزی است و مثلث ADE و DHC بنابر چه حالتی با هم مساویند.

الف: (زض ز)

ب: وتر و یک ضلع

ج: وتر و یک زاویه تند

د: الف و ب

42 – اندازه ی دو ضلع مجاور زاویه قائمه مثلثی و متر می باشد مساحت مثلث می شود

الف: ۳m۲

ب: ۴m۲

ج: ۶m۲

د: ۱۲m۲

43 – در مثلثی اندازه ی یک ضلع 4 و اندازه ی ضلع دیگر 3 می باشد الزاماً اندازه ضلع سوم باید :

الف: 5 باشد

ب: عددی صحیح باشد

ج: بیشتر از 4 باشد

د: کمتر از 7 باشد و کمتر از 1

44 – در شکل مقابل و اندازه زاویه برابر است با :

الف:

ب:

ج:

د:

45 – در عبارت A = ۱ مقدار A برابر است با :

الف:

ب:

ج:

د:

46 – حاصل عبارت مقابل کدام است : = ( 7 – 4 ) ÷ [(2 × 4 - 1) 5 – 2-]3-

الف: 33-

ب: 33

ج: 49

د: 28

47 – حاصل عبارت برابر است با :

الف:

ب: 2

ج:

د: 3

48 – کدام عبارت صحیح است ؟

الف: هر شکلی که لوزی باشد مربع هم هست

ب: هر شکلی که مستطیل باشد ذوزنقه هم هست

ج: هر شکلی که متوازی الاضلاع باشد لوزی هم هست

د: هر شکلی که لوزی باشد متوازی الاضلاع هم هست

49 – در مثلث قائم الزاویه ABC اندازه BC = ۶ می باشد نسبت برابر است با

الف:

ب:

ج:

د: 1

50 – مساحت متوازی الاضلاع مقابل برابر است با :

الف: 60

ب: 75

ج: 120

د: 40


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۰ساعت 21:24  توسط مهدی عبدلی  | 

نمونه سوالات انگلیسی وحرفه وفن دوم راهنمایی

1. Sit on the ----------.

a. cup
 b. bench
 c. wall
 d. basket
 


  

2. There are ten eggs ---------- the basket. 

a. in
 b. on
 c. under
 d. at
 


 

3. Don’t ---------- on the wall, please.   

a. write
 b. listen
 c. read
 d. close
 


 

4.  Let’s ----------. We have an English test. 

a. play
 b. come
 c. close
 d. study
 


 

5. Let's take a ----------. It’s late.    

a. taxi
 b. chair
 c. map
 d. ruler

6. It’s ---------- to twelve. It’s 11:45. 

a. past
 b. fife
 c. a quarter
 d. fifty
 


 

7. It’s ---------- past two. It’s 2:15.  

a. fifteen
 b. a fifteen
 c. fifty
 d. five
 


 

8. There are many books in the ----------. 

a. park
 b. street
 c. notebook
 d. library
 


 

9. A: ---------- is your car?  B: White.   

a. What
 b. Whose
 c. What color
 d. What time
 


 

10. A: ---------- is it?   B: It’s about eight o’clock.

a. What
 b. Whose
 c. What color
 d. What time
 


 

11. Those cats are ----------.     

a. comb
 b. dress
 c. shoe
 d. white
 


 

12. twelve / thirteen / ---------- /fifteen. 

a. forty
 b. four
 c. fourteen
 d. forty - four
 


 

13. It’s 10:30. It is ten ----------.  

a. thirty past
 b. thirty
 c. half
 d. half past
 


 

14. Don’t close the ----------. 

a. whiteboard
 b. bicycle
 c. window
 d. wall
 


 

15. Listen to the ----------.   

a. map
 b. book
 c. point
 d. teacher
 


 

16. ---------- home, please.  

a. Goes to
 b. Go
 c. Stand
 d. Close
 


 

17. I have a ---------- in my bag.   

a. taxi
 b. bus
 c. glass
 d. house
 


 

18. Today is Tuesday. Tomorrow is ----------. 

a. Sunday
 b. Monday
 c. Wednesday
 d. Saturday
 


 

19. Mina is my ----------.     

a. brother
 b. father
 c. sister
 d. boy
 


 

20. Don’t stand up. ----------, please.

a. Sit down
 b. Close
 c. Look
 d. Point
 


 

Structure

 

21.  ---------- come here.   

a. Aren’t
 b. Isn’t
 c. Don’t
 d. haven’t
 


 

22. Listen ---------- the radio, please. 

a. at
 b. to
 c. up
 d. in
 


 

23. Please go ---------- your school.  

a. to
 b. at
 c. down
 d. up
 


 

24. It’s two minutes to four. It’s ----------. 

a. 2:04
 b. 3:28
 c: 3:58
 d. 4:02
 


 

25. She has a girl.  ---------- name is Reza. 

a. My
 b. Her
 c. His
 d. Your
 


 

26. Let’s ---------- this book.   

a. read
 b. reads
 c. reading
 d. to read
 


 

27.  ---------- have a map.

a. Nima and I
 b. This boy
 c. Miss Irani
 d. Reza
 


 

28.  ---------- a nurse.     

a. We’re
 b. You’re
 c. It’s
 d. They’re
 


 

29.  ---------- a hen.   

a. It
 b. It is
 c. He is
 d. she is
 


 

30. Are you and Ali students? Yes, ----------.

a. he is 
 b. they are
 c. it is
 d. we are
 


 

31. Are you students? Yes, ----------.

a. I am
 b. we are
 c. they are
 d. I’m
 


 

32.  ---------- a teacher? Yes, you are.

a. Am I
 b. Is she
 c. Are we
 d. Are they
 


 

33. Are they shirts? No, ---------- jackets.

a. they aren’t
 b. it’s
 c. they’re
 d. this is
 


 

34. That is a ----------. 

a. umbrella
 b. apple
 c. eye
 d. glass
 


 

35.  A: ---------- pens are those?   B: Ali’s.  

a. What
 b. What time
 c. What color
 d. Whose
 


 

36. ---------- pens are Ali’s.    

a. They
 b. That
 c. Those
 4. It
 


 

37. It is ----------.

a. a green
 b. green book
 c. a green book 
 d. green books
 


 

38. Their brother has a car. It’s ---------- car. 

a. his
 b. your
 c. her
 d. their
 


 

39. There are ---------- in the street.

a. ten car
 b. ten cars
 c. a cars
 d. many car
 


 

40. There ---------- many soldiers in the picture.

a. isn’t
 b. aren’t
 c. haven’t
 d. is


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم اسفند ۱۳۹۰ساعت 13:29  توسط مهدی عبدلی  | 

نمونه سوالات المپیاد و تیزهوشان علوم دوم راهنمایی3

- در واكنش گاز نيتروژن با هيدروژن اگر تعداد مولوكولهاي آمونياك 8 باشد تعداد مولكول هاي هيدروژن و نيتروژن و نيتروژن مصرفي به ترتيب چقدر است؟

الف:  - 8  -4

ب: 12 - 4

ج:  - 4 - 12

د: 4 - 8

 

2- كدام تغيير زير را اكسايش مي گويند؟

الف: تبديل آب به ئيدروژن و اكسيژن

ب: سوختن فيلم عكاسي

ج: تجزيه هيدروژن پراكسيد

د: زنگ آهن در هواي مرطوب

 

3- براي خاموش كردن آتش در بعضي موارد از گاز و كربن دي اكسيد استفاده مي كنند، زيرا اين ماده از طريق ......... آن را خاموش مي كند.

الف:سرد كردن آتش

ب: خفه كردن آتش

ج: جلوگيري از رسيدن سوخت

د: سرد كردن و خفه كردن آتش

 

4- واكنش نوار منيزيم، اسيد كلريدريك كندتر از واكنش پودر منيزيم با اين اسيد است، علت اين تفاوت مربوط به كدام عامل زيراست؟

الف: غلظت

ب: سطح تماس

ج: فعاليت شيميايي منيزيم

د: دما

 

5- كدام يك از موارد زير به كمترين مقدار انرژي فعال سازي نياز دارد؟

الف: نفت

ب: كك

ج: بنزين

د: چوب

 

6- تصوير يك ساعت در آئينه تخت زمان 12:55 را نشان مي دهد. ساعت زمان ........... را نشان      مي دهد.

الف:  11:05

ب: 11:55

ج: 01:05

د: 01:55

 

7- كدام گروه از گزينه هاي زير منير مي باشند؟

الف: خورشيد، ماه، ستاره

ب: كرم شب تاب، خورشيد، ستاره قطبي

ج: لامپ، ماه، خورشيد

د: كرم شب تاب، آئينه، خورشيد

 

8- مقدار زاويه A در شكل مقابل چند درجه است؟

الف: 55 درجه

ب: 35 درجه

ج: 70 درجه

د: 45 درجه

 

9- در كدام آونگ بسامد كمتر است؟

                  الف:                     ب:                    ج:                        د:

 

10- زمان رفت و برگشت يك موج فراصوت به عمق يك دريا 20 ثانيه است. عمق دريا چند متر است.

الف: 340 متر

ب: 3400 متر

ج: 680 متر

د: 6800 متر

 

11- گلوله اي به جرم 20 گرم و با سرعت m/s 100 از تفنگي شليك مي شود. انرژي جنبشي آن در هنگام برخورد چقدر است؟

الف:  10000J

ب: 1000J

ج: 200J

د: 100J

 

12- كدام يك از اشعه هاي زير در فيزيوتراپي مورد استفاده قرار مي گيرد؟

الف: اشعه ايكس

ب: اشعه گاما

ج: اشعه فرابنفش

د: اشعه فروسرخ

 

13- در آبشار نياگارا در هر ثانيه 6200 متر مكعب آب از بلندي 49 متر پايين مي ريزد. انرژي آبشار چقدر است؟

الف:

ب:

ج:

د:

 

14- كدام يك از روابط زير را براي شكل روبرو درست است؟(چگالي)

الف:  A=B>C

ب: A

ج: A>B>C

د: AC

 

15- قطعه اي از موتوريك خودرو به جرم kg9/1 كه از تركيب دو فلز آهن و آلومينيوم ساخته شده است بايد در دماي 150 درجه سانتيگراد كاركند. Kg196 انرژي لازم باشد تا دماي آن را از 20 درجه سانتي گراد به دماي 150 درجه سانتي گراد برساند. گرماي ويژه اين آلياژ چقدر است؟

الف:  

ب:

ج:  

د:

 

16- يك جعبه فلزي با سطح سفيد و يك جعبه فلزي با سطح سياه و هم اندازه را تا 500 درجه سانتي گراد گرم مي كنيم. كدام يك بيشتر انرژي تابش مي كنند؟

الف: جعبه سياه

ب: جعبه سفيد

ج: هر دو به يك اندازه تابش مي كنند.

د: هيچ كدام انرژي تابش نمي كنند.

 

17- كدام يگ از سنگ هاي زير مي توان فسيل يافت؟

الف: گرانيت

ب: كوارتزيت

ج: سنگ آهك

د: گينس

 

18- بيشتر مواد سازنده پوسته بيروني زمين كدام گزينه زير مي باشد؟

الف: آهن - نيكل

ب: سيليسيم، اكسيژن – آهن، منيزيم،كلسيم

ج: سيليسيم، آلومينيوم

د: سيليسيم، منيزيم، آهن

 

19- كدام يك از موارد زير كاني محسوب مي شود؟

الف: ليوان هاي بلوري قديمي

ب: زنگ آهن

ج: مرواريد

د: نفت

 

20- هسته زمين به كدام حالت قرار دارد و جنس آن از چيست؟

الف: جامد – آهن – نيكل

ب: جامد و مايع – آهن – نيكل

ج: مايع – آهن – نيكل

د: جامد – آهن - منيزيم

 

21- كدام يك از موارد كاني اوليه مي باشد؟

الف: هاليت

ب: ژيپس

ج: فلدسپات

د: كلسيت

 

22- درجه سختي كدام يك از موارد زير از همه بيشتر است؟

الف: سكه

ب: سوهان

ج: تيغه چاقو

د: شيشه

 

23- كدام يك از عناصر موجود در مواد رنگ شعله را سرخ آجري مي كند؟

الف: سديم

ب: كلسيم

ج: مس

د: آهن

 

24- كدام يك از سنگ هاي زير سنگ آذين دروني اقيانوسي است؟

الف: ريوليت

ب: گرانيت

ج: بازالت

د: گابرو

 

25- كدام عامل در هوازدگي شيميايي سنگ ها موثر است؟

الف: اكسيژن هوا

ب: گاز كربن دي اكسيد هوا

ج: آب

د: ساير گازهاي موجود در هوا

 

26- كدام يك از موارد زير از وظايف پوسته سلول است؟

الف:  مركز فرماندهي سلول

ب: ورود و خروج مواد لازم سلول

ج: كنترل فعاليت هاي حياتي

د: تعيين كننده ويژگي هاي ارثي

 

27- كدام يك از مواد زير براي اين كه جذب دستگاه گوارش شوند نياز به گوارش ندارند؟

الف: چربي

ب: پروتئين

ج: مواد نشاسته اي

د: آمينواسيد

 

28- در كدام بخش دستگاه گوارش، آنزيم هاي بيشتري حضور دارند؟

الف: معده

ب: مري

ج: دوازدهه

د: روده بزرگ

 

29- تركيب نارنجي رنگ موجود در هويج كاروتن نام دارد. اين ماده در بدن ما به چه ويتاميني تبديل مي شود؟

الف: A

ب: C

ج: D

د: B

 

30- اگر شخصي دچار كم خوني باشد كدام مواد غذايي را توصيه مي كنيد؟

الف: غذاي سرشار از پروتيئن

ب: غذايي كه ويتامين B12 و املاح آهن دارد.

ج: غذاي سرشار از چربي و مواد قندي

د: غذاي حاوي ويتامين D و پروتيئن


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم اسفند ۱۳۹۰ساعت 12:37  توسط مهدی عبدلی  | 

نمونه سوالات المپیاد و تیزهوشان علوم دوم راهنمایی2

1- از آب اكسيژنه در كدام يك از موارد زير نمي توان استفاده كرد؟

الف: ضد عفوني كردن

ب: سفيد كردن پارچه رنگي

ج: سفيد كردن خمير كاغذ

د:  تصفيه قند

 

2- در اكسايش قند در سلول هاي بدن كدام مواد آزاد مي شوند؟

الف: آب و كربن دي اكسيد

ب: آب و اكسيژن

ج: اكسيژن و كربن دي اكسيد

د: كربن دي اكسيد و ئيدروژن

 

3- كدام مورد جزء خواص ذاتي ماده نيست؟

الف: چگالي

ب: بو

ج: رنگ

د: حجم

 

4- زاويه يك جسم با آينه 50 درجه است زاويه اين جسم با تصويرش چند درجه است؟

الف: صفر درجه

ب: 25 درجه

ج:  50 درجه

د:100 درجه

 

5-  با توجه به اينكه بتادين (ماده ضد عفوني كننده زخم ها) داراي تركيبات يد است. روزي علي در هنگام پانسمان و ضد عفوني كردن زخم دست خود مقداري از آن را روي نان ريخت و مشاهده تغيير رنگ نان شد. به نظر شما تغيير رنگ، معرف چه نوع ماده اي در نان است؟

الف: نشاسته

ب: مس

ج: كلسيم

د: پروتئين

 

6- كدام مورد درست است؟

الف: زاويه تابش در آينه كوژ بزرگ تر از زاويه بازتاب است

ب:  زاويه تابش و بازتاب در همه آينه ها برابر است

ج: زاويه تابش در آينه كاو بزرگ تر از زاويه بازتاب است

د: طبق قانون بازتاب فقط در آينه تخت زاويه تابش با زاويه بازتاب برابر است

 

7- در داخل جعبه كدم يك از وسايل نوري زير قرار دارد.

الف: عدسي محدب

ب: عدسي مقعر

ج: منشور

د: آينه محدب

 

8- روي يك كاغذ سفيد با جوهر قرمز مطالبي نوشته ايم اگر از پشت يك شيشه قرمز رنگ به آن نگاه كنيم آن مطالب را .....

الف: قرمز مي بينيم

ب: اصلا نمي بينيم

ج: سفيد مي بينيم

د: سبز مي بينيم

 

9- فركانس كدام يك از امواج زير از امواج SW كمتر است.

الف: MW

ب: FM

ج:  نور نامرئي

د: پرتو گاما

 

10- در يك محيط يكنواخت......

الف: سرعت صوت با هر بسامدي كه باشد مقدار ثابتي است.

ب: صوت هاي با بسامد كم تر سريع تر منتشر مي شوند.

ج: صوت هاي با بسامد بيش تر سريعتر منتشر مي شوند.

د: صوت هاي بلند تر با سرعت بيشتري منتشر مي شوند.

 

11- طول موج امواج راديويي (SW( 30 متر است. اين امواج با چه بسامدي در فضا منتشر مي شوند.

ب210اMHz :الف

ب:اMHzب220

ج: اMHzب230

د: اMHzب240

 

12- كدام آونگ يك حركت نوساني ساده را نشان مي دهد؟

        الف:                           ب:                            ج:                          د:

 

13- اگر يك ليتر بنزين 680 گرم جرم داشته باشد چگالي آن چقدر است؟

الف:  

ب:   

ج:    

د:    

 

14- سرعت صوت در كدام حالت ماده بيشتر است؟

الف: جامد

ب: مايع

ج: گاز

د: هيچ تفاوتي نمي كند

 

15- در جدول مقابل كدام شيئ بيشترين چگالي را دارد؟

 

الف: A

شيئ

جرم (گرم)

حجم(سانتي متر مكعب)

A

6

3

B

14/5

5

C

11

24
D 3 18

ب: B

ج: C

د: D

 

16- در كدام يك از طرف هاي مقابل جريان هم رفتي ايجاد مي شود؟

الف: ظرف A

ب: ظرف B

ج: ظرف C

د: ظرف A و C

 

17- براي انيكه مواد داغ ديرتر سرد شود ظروف نگهداري آنها بايد چگونه باشد؟

الف: فلزي سياه رنگ

ب: فلزي براق

ج: فلزي قهوه اي

د: فرقي ندارد

 

18- كدام يك از عناصر زير جزء مواد سازنده نرم كره نمي باشد؟

الف: سيليسيم

ب: كلسيم

ج: آلومينيوم

د:منيزيم

 

19- كدام يك از سنگ هاي زير داراي بلورهاي دشت و رنگ تيره مي باشد؟

الف:گابرو

ب:گرانيت

ج:ريوليت

د: بازالت

 

20- تفاوت اصلي سنگ هاي آذرين بيروني و دروني در چيست؟

الف: شكل بلور

ب: كاني هاي تشكيل دهنده

ج: اندازه بلور

د: رنگ بلور

 

21- كدام يك از كاني هاي زير با بقيه تفاوت دارد؟

الف: كوارتز

ب: فلدسپات

ج: ژيپس

د: ميكا

 

22- عامل مهم درشت بودن بلور سنگ هاي آذرين دروني كدام است؟

الف: نوع كاني ها

ب: تنوع كاني ها

ج: مدت زمان سرد شدن

د: فشار زياد درون زمين

 

23- تفاوت ماسه سنگ و كنگلومرا چيست؟

الف: ماسه سنگ از ذرات ريز و درشت درست شده است ولي كنگلومرا يكنواخت

ب: ماسه سنگ از ذرات بسيار درشت درست شده است ولي كنگلومرا يكنواخت

ج: ماسه سنگ دانه هاي ريز يكنواخت است ولي كنگلومرا ريز و درشت

د: ماسه سنگ دانه هاي ريز يكنواخت است ولي كنگلومرا درشت يكنواخت

 

24- عامل اصلي هوازدگي شيميايي كدام گزينه است؟

الف: آب و اكسيژن

ب: تغييرات دما و اكسيژن

ج: تغييرات دما و آب

د: موجودات زنده

 

25- به احتمال زياد مسن ترين سنگ روي زمين از كدام گروه است؟

الف: رسوبي

ب: آذرين

ج: دگرگوني

د: رسوبي و آذرين


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم اسفند ۱۳۹۰ساعت 12:35  توسط مهدی عبدلی  | 

نمونه سوالات المپیاد و تیزهوشان علوم دوم راهنمایی1

1- در كدام يك از موارد زير ساختار ماده تغيير كرده است؟

الف: مخلوط كردن آهن و گوگرد

ب: حل كردن كانور در الكل

ج: رنده كردن چوب

د:  هضم غذا

 

2- در كدام مورد زير مقدار انرژي واكنش دهنده ها از فرآورده ها بيشتر است؟

الف: تجزيه آب

ب: تشكيل آهن سولفيد

ج:  اكسايش پارافين

د: تشكيل حباب اكسيژن درون آب اكسيژنه

 

3- كدام يك از خواص شيميايي آب محسوب مي شود؟

الف: در 100 درجه مي جوشد

ب: در صفر درجه منجمد مي شود

ج: در اثر جريان برق به اكسيژن و ئيدروژن تجزيه مي شود

د: جريان برق را عبور نمي دهد

 

4- در يك تغيير شيميايي 14 گرم آهن با 8 گرم گوگرد تركيب شده اند و مقداري آهن سولفيد توليد شده است.
اگر 21 گرم آهن داشته باشيم. به ترتيب چه مقدار گوگرد نياز داريم؟ و چه مقدار آهن سولفيد توليد   مي گردد؟

الف: 12 و 22

ب: 8 و 22

ج: 12 و 33

د: 15 و 33

 

5-  در واكنش گاز نيتروژن با ئيدروژن اگر تعداد مولكول هاي آمونياك 6 باشد تعداد مولكول هاي ئيدروژن و نيتروژن مصرفي به ترتيب چقدر است؟

الف:  6 و 9

ب:  3 و 9

ج: 9 و 9

د: 6 و 6

 

6- تصوير يك ساعت در آينه تخت 12:55 را نشان مي دهد. ساعت در واقع چند است؟

الف: 6:20

ب: 11:55

ج: 6:35

د: 11:05

 

7- اگر باريكه نوري را به آينه طوري بتابانيم كه بين نور و خط عمود زاويه 90 درجه بوجود آيد. زاويه تابش و بازتابش چند درجه است؟

الف: هيچ زاويه اي نداريم

ب: هر دو صفر درجه است

ج: هر دو 90 درجه است

د: تابش 90 درجه، بازتاب صفر درجه

 

8- در كدام يك از موارد زير تصوير تشكيل شده برگردان جانبي نيست؟

الف:  آينه تخت

ب: آينه ي كاو

ج: پيرابين

د:  آينه كوژ

 

9- فاصله كانوني يك آينه ي كاو 20 سانتي متر است دركدام حالت زير تصوير حقيقي از يك جسم ممكن است تشكيل گردد؟

الف: در فاصله 10 سانتي متري

ب: در فاصله 19 سانتي متري

ج:  در فاصله 20 سانتي متري

د: در فاصله 30 سانتي متري

 

10- در تجزيه نور به كمك منشور كدام نور بيشترين شكست را دارد؟

الف: سرخ

ب: زرد

ج: بنفش

د: آبي

 

11- جسمي در 2 متري يك آينه ي تخت قرار دارد. جسم را چه اندازه به آينه نزديك كنيم تا فاصله جسم تا تصوير 160 سانتي متر شود؟

الف: 120 سانتي متر

ب: يك متر

ج: 80 متر

د: 90 سانتي متر

 

12- فاصله كانوني يك عدسي هم گرا 10 سانتي متر است. اگر با اين عدسي به جسمي نگاه كنيم و آنرا محو و غيرواضح ببينيم فاصله جسم تا عدسي چقدر است.

الف: 5 سانتي متر

ب: 10 سانتي متر

ج: 15 سانتي متر

د: 20 سانتي متر

 

13- كداميك از تغييرات زير گرماده است؟

الف: تبخير آب

ب: پختن غذا

ج: منجمد شدن الكل

د: ذوب شدن سرب

 

14- كدام يك از موارد زير نور را متمركز مي كند؟

الف: آينه محدب

ب: آينه مقعر

ج: عدسي واگرا

د: آينه تخت

 

15- كداميك از امواج زير در خلاء منتشر نمي شود؟

الف: امواج راديويي

ب:  امواج صوتي

ج: اشعه x

د: پرتوهاي گاما

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم اسفند ۱۳۹۰ساعت 12:25  توسط مهدی عبدلی  | 

نمونه سوالات المپیاد و تیزهوشان ریاضی دوم راهنمایی2

 - در مورد مجموعه { {1} و {2} و 1 } = A کدام صحیح نیست؟

الف: Î Aا1

ب: Î Aا2

ج: Ë Aا{2}

د: Î Aا{1}

2- نصف عدد 1624 برابر است با :

الف: 163

ب: 824

ج: 812

د: 3219

3- اگر تعداد زیر مجموعه های یک مجموعه 43 باشد آن مجموعه چند عضو دارد؟

الف:3

ب: 4

ج: 6

د: 8

4- مجموع زاویه های خارجی یک هفت ضلعی چند درجه است؟

الف: 180

ب:360

ج: 540

د: 720

5- حاصل کسر برابر است با:

الف: 3

ب: 6

ج: 9

د: 27

6- در شکل مقابل زاویه A چند درجه است؟

الف: 60

ب: 80

ج: 70

د: 50

7- قیمت کالایی را به عنوان سود به آن افزودیم و آن را به قیمت 1350 تومان فروختیم. بهای اولیه کالا چقدر است؟

الف: 270

ب: 540

ج: 810

د: 900

8- جذر کدام عدد از خودش بزرگتر است؟

الف: 1

ب: 1/1

ج: 25/0

د: 01/1

9- حاصل عبارت برابر است با:

الف:

ب: 3

ج:

د: 5

10- کدام یک از اعداد زیر بر 3 بخش پذیر نیست؟

الف: 3(111)

ب: 9(810)

ج: 4(21)

د: 3(120)

11- عدد a۳ در مبنای a کدام گزینه است؟

الف: 10

ب: 100

ج: 1000

د: 10000

12- محیط مربعی 4a می باشد و مساحت آن برابر است با مساحت دایره ای به قطر 2R؛ نسبت کدام است؟

الف:

ب:

ج:

د: 14/3

13- وسط های اضلاع کدام شکل را به هم وصل کنیم مربع حاصل می شود؟

الف: مستطیل

ب: متوازی الاضلاع

ج: لوزی

د: هیچکدام

14- به نصف عددی 4 واحد افزودیم و حاصل را در 5 ضرب کرده ایم عدد 155 به دست آمد، آن عدد کدام است؟

الف: 5/13

ب: 54

ج: 70

د: 5/285

15- اگر ◦ = x و 2 = y باشد، مقدار عددی عبارت برابر است با:

الف: صفر

ب:

ج:

د:

16- علی می خواهد سه عدد طبیعی متوالی را پیدا کند که حاصل جمع آنها 93 باشد، با استفاده از کدام عبارت می توان این اعداد را حساب کند؟

الف: 93 = 1 + 3x

ب: 93 = 2 + 1 + x

ج: 93 = 4 + x + ا2 + x + ا1 + x

د: 93 = 1 + 1i + x + x-اx

17- در شکل مقابل دو مثلث ABC و ADC متساوی الساقین هستند، زاویه a برابر است با:

الف:

ب:

ج:

د:

18- شکل مقابل از 6 مربع با مساحت های مساوی تشکیل شده است و مساحت کل شکل 294 سانتی متر مربع است، محیط این شکل برابر است با:

الف: 41

ب: 84

ج: 77

د: 70

19- در شکل زیر چهار ضلعی ABCD مربع و مثلث FDC متساوی الاضلاع هستند، مقدار زاویه x چقدر است؟

الف: 30

ب: 75

ج: 5/22

د: 15

20- در شکل مقابل 60 = o و شعاع دایره 3cm است و با توجه به شکل اندازه HB چند سانتی متر است؟

الف: 5/1

ب: 1

ج: 2

د: 5/2


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم اسفند ۱۳۹۰ساعت 12:20  توسط مهدی عبدلی  | 

نمونه سوالات المپیاد و تیزهوشان ریاضی دوم راهنمایی1

- اگر A مجموعه اعداد منفی سه رقمی باشد کوچکترین عضو این مجموعه کدام است؟

الف:   999-

ب: 100-

ج:  کوچکترین عضو ندارد

د:  Φ

 

2- زیر مجموعه ای از مجموعه {5- و 4- و 3- و 2- و 1-} =A را در نظر بگیرید که اعضای آن بزرگتر از صفر باشد؟

الف:  { }

ب: {Φ}

ج:  {5-}

د: {2- و 1-}

 

3- حاصل کسر  برابر است با:

الف: 1-

ب:

ج: 17-

د: 1+

 

4- کدام یک از بردارهای زیر قرینه بردار 5- ابتدا از 8+ است؟

الف:  بردار ابتدا از 2 انتها در 3-

ب: بردار 4- ابتدا از 1-

ج:  بردار 4+ ابتدا از 1+

د: بردار ابتدا از 2- و انتها در 3+

 

                                                              ®

5- اگر 2- =A و 3+ =B باشد، عدد متناظر بردار AB کدام عدد است؟

الف: 1+

ب: 5-

ج: 5+

د:  1-

 

6- در تساوی (b ×ا4) + (a ×ا4) = (a + b) ×ا4 چه خاصیتی از ضرب نشان داده شده است؟

الف: خاصیت جابجایی

ب: خاصیت عضو بی اثر

ج: خاصیت توزیع پذیری (پخشی)

د: خاصیت شرکت پذیری

 

7- قیمت یک کتاب بعد از %20 تخفیف، 2500 تومان بوده است قیمت اولیه کتاب چقدر بوده است؟

الف: 2080

ب:  2000

ج:  3000

د:  3125

 

8- حاصل عبارت برابر است با:

الف:

ب:  

ج:

د:  ab۵

 

9- حاصل عبارت 43+43+43+43 برابر است با:

الف:   163

ب:  412

ج: 44

د: 45

 

10- کوچکترین عدد 4 رقمی در مبنای 7 که رقمهای آن تکراری نباشد کدام است؟

الف: 7(7654)

ب:  7(1234)

ج:  7(1111)

د:  7(1023)

 

11- اندازه قطر مربعی 10cm است هر ضلع آن برابر است با:

الف: 5-

ب: 25

ج:

د:

 

12- در مثلث قائم الزاویه ABC (ا90= A) نسبت اندازه زاویه B به اندازه زاویه C مانند 2 به 3 است. اندازه زاویه C چند درجه است؟

الف: 36 

ب: 54

ج: 45

د: 60

 

13- AH ارتفاع مثلث متساوی الساقینABC است دو مثلث AHB و AHC بنا به کدام حالت با هم مساویند؟

الف:  وتر و یک ضلع

ب:  وتر و یک زاویه تند

ج:  سه ضلع

د:   هر سه مورد

 

14- دو پاره خط a و b موازی و خط t مورب است. با توجه به شکل بگویید کدام نادرست است؟

الف: b a

ب:  t a

      ^   ^

ج:  5 = 3

    ^    ^

د: 4 = 1

 

                                              ^

15- در این شکل ´t t و 900 = EFD اندازه زاویه E۱ برابر است با:

الف: 50

ب: 130

ج: 125

د: 40

 

16- کدام عدد نمایش کسری عدد صحیح 4- است؟

الف:

ب:

ج:  4

د:  

 

17- با توجه به شکل کدام عبارت صحیح است؟

الف:  

ب:

ج:

د:

 

18- حاصل عبارت کدام است؟

الف:  

ب:

ج:  

د:

 

19- معکوس کسر کدام است؟

الف:

ب:  

ج:

د:  

 

20- در یک روز زمستانی دمای شهر گرگان درجه بالای صفر و دمای شهر همدان 17- است. میانگین دمای این دو شهر چند درجه است؟

الف:

ب:  

ج:  

د:  


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم اسفند ۱۳۹۰ساعت 12:18  توسط مهدی عبدلی  |